Quick Lane

ເຄື່ອງປັດນໍ້າຝົນ

ເມື່ອຝົນຕົກແຮງການແນມເຫັນໃນຂະນະທີ່ຂັບຂີຖືເປັນສິ່ງທີ່ສໍາຄັນສຸດ. ນັ້ນຄືເວລາທໍາງານຂອງເຄືອງປັດນໍ້າຝົນຂອງທ່ານກາຍເປັນສິ່ງສໍາຄັນ. ຖ້າທ່ານເລີ່ມເຫັນວ່າຮອຍຂູດຂີດ ຫຼືຮອຍດ່າງເທິງແວ່ນລົດຂອງທ່ານເມື່ອໃຊ້ຜ້າເຊັດ, ຫຼືຖ້າພວກມັນມີຮອຍແຕກ, ລອກອອກ ຫຼືແຕກ, ນັ້ນຄືໄດ້ເວລາສຳລັບຊຸດໃໝ່. ເຂົ້າມາທີ່ ສູນຄິວກເລນ ໃຫ້ພວກເຮົາກວດເບິ່ງເຄື່ອງປັດນໍ້າຝົນຂອງທ່ານ. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຊຸດໃຫມ່, ພວກເຮົາມີອາໄຫຼທີ່ມີຄຸນນະພາບດີຢູ່ໃນມືແລະ ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ເຊັ່ນMotorcraft.ແລະOmnicraftພວກເຮົາຍົກນໍ້າຍາທໍາຄວາມສະອາດແກ້ວຟຣີ.

Email: Sombath.b@laoquicklane.com
Tel: +856 21 263 999
Connect with Us: