Quick Lane

ລະບົບໄຟລົດ

ສູນຄິວກເລກ ຂອງພວກເຮົາຍັງມີບໍລິການກວດເຊັກໄຟຟ້າໃນລົດ ໂດຍນ່າຍຊ່າງທີ່ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມຈາກໂຮງງານທີ່ສາມາດກວດເຊັກລະບົບໄຟຟ້າ ແລະ ສາກໄຟໄດ້. ອຸປະກອນເຄື່ອງມືທີ່່ໃຊໃນການກວດເຊັກລະບົບໄຟລົດຂອງພວກເຮົາແມ່ນຫຼາຍລຸ້ນແລະຫາຍຮູບແບບ.

Email: Sombath.b@laoquicklane.com
Tel: +856 21 263 999
Connect with Us: