Quick Lane

ຈອງບໍລິການ

ຊອກຫາເສັ້ນທາງດ່ວນ

ຢູ່ໃກ້ເຈົ້າ

ສູນບໍລິການ ຄວິກເລນນະຄອນຫຼວງ 021 263 999
ສູນບໍລິການ ຄິວກເລນຫຼວງພະບາງ 071 213 233
ສູນບໍລິການ ຄິວກເລນສະຫັວນນະເຂດ 020 5429 4422
ສູນບໍລິການ ຄິວກເລນປາກເຊ 020 5553 4401
ເລືອກຄວິກເລນ

After work, before the game — we’ll get you back to doing your thing

ເມື່ອລົດຂອງທ່ານຮອດກຳນົດການບຳລຸງຮັກສາ, Quick Lane ຢູ່ທີ່ນີ້ເພື່ອດູແລລົດຂອງທ່ານໂດຍໃຊ້ 14 ຜະລິດຕະພັນມາດຕະຖານ ພ້ອມກັບການບໍລິການມາດຕະຖານໂດຍຊ່າງຊ່ຽວຊານຂອງພວກເຮົາ.