Quick Lane

ແພກເກັດປະຢັດນ້ຳມັນ

ທີ່ສູນບໍລິການ ຄວິກເລນ ພວກເຮົາຍັງໄດ້ໃຫ້ບໍລິການກວດເຊັກສະພາບລົດຟຣີ – ຫຼັງບໍລິການສ້ອມແປງ, ໄດ້ມອບສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການຮັບບໍລິການໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ ໂດຍນໍາໃຊ້ອຸປະກອນວັດແທກກວດກາຕາມສະພາບຂອງລົດ 30 ຈຸດ, ແລະ ພວກເຮົາຍັງໄດ້ກວດເຊັກຍ່າງລະອຽດບໍ່ວ່າຈະເປັນ ລໍ້ລົດ, ຢາງລົດ, ເບຣກ, ຫມໍ້ໄຟ, ແຝ່ງປັດນໍ້າຝົນ, ນ້ໍາມັນເຄື່ອງ, ໝໍ້ກອງ, ທົດສອບສະພາບລົດ, ພວງມະໄລ ແລະ ລະບົບຊ່ວງລ້າງຂອງລົດອີກດ້ວຍ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ຄິວກເລນພວກເຮົາຍັງໄດ້ກວດເຊັກລົດສະພາບຕ່າງໆຂອງລົດໃຫ້ກັບທ່ານຢ່າງລະອຽດ ຕາມສະພາບຕົວຈິ່ງຂອງລົດທ່ານ ຖ້າວ່າພົບເຫັນຂໍບົກຜ່ອງໃດໆ, ທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ສ້ອມແປງ, ແລະຍັງໄດ້ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາຕ່າງໆທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນຂອງການຮັກສາລົດ. ບໍ່ວ່າຈະເປັນໄຟສັນຍານສີແດງ, ໄຟເຫຼືອງແລະລະບົບໄຟຈາລະຈອນສີຂຽວ, ເພື່ອໃຫ້ທ່ານໄດ້ເຂົ້າໃຈສະມັດຕະພາບລົດຂອງທ່ານ ແລະ ຄວາມພ້ອມໃນການໃຊ້ງານຈິ່ງເພືອຄວາມສະດວກໃນການຂັບຂີ່ທີ່ສົມບູນແບບ.

Email: Sombath.b@laoquicklane.com
Tel: +856 21 263 999
Connect with Us: