Quick Lane

ສາຍຮັດນິລະໄຟ

ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະເຮັດໃຫ້ລະບົບເຄື່ອງປັບອາກາດລົດບໍ່ທໍາງານ, ຕົວກໍາເນີດໄຟຟ້າສະຫຼັບບໍ່ທໍາງານ ແລະເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງຈັກມອດ. ມາທີ່ ສູນຄິວກເລນ ທີ່ຢູ່ໃກ້ບ້ານທ່ານ, ພວກເຮົາມີນ່າຍຊ່າງທີ່ຊໍານານແລະໄດ້ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມທີ່ດີຈະຊ່ວຍກວດເຊັກລະບົບສາຍຮັດນິລະໄຟແລະການຮົ່ວໄຫຼທໍ່.ພວກເຮົາມີສາຍຮັດນິລະໄຟຄຸນນະພາບດີທີ່ຫຼາກຫຼາຍໃວບໍລິການຈາກ Omnicraft ແລະ Motorcraft.

Email: Sombath.b@laoquicklane.com
Tel: +856 21 263 999
Connect with Us: