Quick Lane

ລະບົບໝໍ້ໄຟ

ໝໍ້ໄຟລົດເກົ່າອາດເຮັດໃຫ້ລົດທ່ານຕິດບໍ່ໄດ້. ຖ້າທ່ານບໍ່ແນ່ໃຈວ່າໝໍ້ໄຟຂອງທ່ານໝົດຫຼືບໍ່, ໃຫ້ມາທີ່ ສູນຄິວກເລນ ຂອງພວກເຮົາ ເພື່ອກວດສອບໝໍ້ຟຣີ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ຖ້າທ່ານຕ້ອງການອັນໃຫມ່, ພວກເຮົາຍັງມີໝໍ້ໄຟ RB ທີ່ ເໝາະສໍາລັບລົດຂອງທ່ານ.

Email: Sombath.b@laoquicklane.com
Tel: +856 21 263 999
Connect with Us: