Quick Lane

ແພກເກັດປະຢັດນ້ຳມັນ

ນ່າຍຊ່າງສ້ອມແປງລົດຍົນທີ່ໄດ້ຜ່ານການເຝິກອົບຮົມມາເປັນຢ່າງດີທີ່ສູນຄວິກເລນ ຈະກວດເຊັກສະພາບລົດແລະ ລະບົບຫຼັກຂອງລົດທ່ານຢ່າງຖີ່ຖ້ວນຕັ້ງແຕ່ເທິງລົງລຸ່ມ, ຈາກນັ້ນຈະລາຍງານສະພາບຕົວຈິງຂອງລົດຍ່າງເລິກເຊິ່ງ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດຕິດຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງການບຳລຸງຮັກສາລົດ ຫຼື ລົດບັນທຸກໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ,ແພກເກັດປະຢັດນ້ຳມັນລວມມີ:

  • ການປ່ຽນນໍ້າມັນເຄື່ອງແບບສັງເຄາະ
  • ການກວດເຊັກລໍ້ຢ່າງແລະສອບຄວາມດັນ
  • ກວດກາລະບົບເບຣກ
  • ກວດເຊັກສະພາບລົດ
  • ການເຕີມນໍ້າ
  • ການກວດເຊັກໝໍ້ໄຟ
  • ລະບົບກັ່ນຕອງ
  • ກວດເຊັກສາຍນິລະໄຟແລະສາຍທໍ່ນໍ້າ
  • ການຕັ້ງສູນຖ່ວງລໍ້
Email: Sombath.b@laoquicklane.com
Tel: +856 21 263 999
Connect with Us: