Quick Lane

ຈອງບໍລິການ

ການບໍລິການ

ແພກເກັດປະຢັດນ້ຳມັນ

ໃຫ້ລົດຂອງທ່ານສຳຜັດໄດ້ເຖິງຄວາມເປັນສ່ວນຕົວໂດຍການເລືອກໃຊ້ອຸປະກອນເສີມຕົບແຕ່ງລົດຂອງພວກເຮົາ...

Learn more >

ລະບົບເກຍຄາດ

ຖ້າວ່ານໍ້າມັນເຄືອງຈັກລົດຂອງທ່ານແມ່ນເກົ່າແລະເປີເປື້ອນ ກໍຈະເກີດຄວາມເສຍຫາຍໜັກຕໍ່ລະບົບເຄື່ອງຈັກ...

Learn more >

ລະບົບຊ່ວງລ່າງ

ອົງປະກອບຊ່ວງລ້າງຂອງລົດເລົ່ານີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ເຮັດໜ້າທີ່ຄັບເຄື່ອນທີ່ສະດວກສະບາຍ ແລະ ມ່ວນຊື່ນເທົ່ານັ້ນ...

Learn more >

ລະບົບເບຣກ

ເບຣກລົດຂອງທ່ານ ຕ້ອງມີຄຸນນະພາບດີທີ່ສຸດເພືອຄວາມປອດຂອງໂຕທ່ານເອງ ແຕ່ຍ້ອນວ່າເບຣກລົດ ຢຸດລົດຂອງທ່ານບໍ່ໄດ້...

Learn more >

ສາຍຮັດນິລະໄຟ

ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະເຮັດໃຫ້ລະບົບເຄື່ອງປັບອາກາດລົດບໍ່ທໍາງານ, ຕົວກໍາເນີດໄຟຟ້າສະຫຼັບບໍ່ທໍາງານ ແລະເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງຈັກມອດ...

Learn more >

ລະບົບແອລົດ

ບໍ່ວ່າທ່ານຕ້ອງຕິດຕັ້ງເຄື່ອງຫຼີນ້ສງຽ, ລະບົບແອລົດ ຫຼື ອາໄຫຼ່ໃໝ່ບາງປະເພດ, ທີ່ສູນຄວິກເລນ ແມ່ນ...

Learn more >

ລະບົບຄວາມເຢັນ

ນ່າຍຊ່າງທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມເປັນຍ່າງດີຂອງພວກເຮົາພ້ອມທີ່ຈະໃຫ້ບໍລິການ...

Learn more >

ລະບົບແສງໄຟ

ພະນັກງານ ແລະ ນ່າຍຊ່າງສ້ອມແປງຂອງພວກເຮົາມີຄວາມສາມາດປ່ຽນໂຄມໄຟໜ້າລົດ...

Learn more >

ການລ້າງລົດ

ສູນຄິວກເລນ ຍັງໃຫ້ບໍລິການລ້າງອັດສີດລົດພາຍນອກແລະພາຍໃນ, ນໍ້າຫອມລົດ, ເຊັດແວນລົດ ແລະ ບໍລິການອື່ນໆ ...

Learn more >

ນໍ້າມັນຫຼໍ່ລື້ນ

ການປ່ຽນຖ່າຍນ້ໍາມັນເຄືອງເປັນສິ່ງທີ່ສໍາຄັນຫຼາຍກັບລົດທ່ານ, ມັນແມ່ນການບໍາລຸງຮັກສາແລະປ້ອງກັນເຄືອງຈັກໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາບທີ່ດີ...

Learn more >

ເຄື່ອງຕົບແຕ່ງລົດ

ໃຫ້ລົດຂອງທ່ານສຳຜັດໄດ້ເຖິງຄວາມເປັນສ່ວນຕົວໂດຍການເລືອກໃຊ້ອຸປະກອນເສີມຕົບແຕ່ງລົດຂອງພວກເຮົາເຊັ່ນ: ຝາປິດລໍ້...

Learn more >

ລະບົບໝໍ້ໄຟ

ຖ້າທ່ານບໍ່ແນ່ໃຈວ່າໝໍ້ໄຟຂອງທ່ານໝົດຫຼືບໍ່, ໃຫ້ມາທີ່ ສູນຄິວກເລນ ຂອງພວກເຮົາ ເພື່ອກວດສອບໝໍ້ຟຣີ...

Learn more >

ລະບົບໄຟລົດ

ທີ່ສູນບໍລິການ ຄວິກເລນ ພວກເຮົາຍັງໄດ້ໃຫ້ບໍລິການກວດເຊັກສະພາບລົດຟຣີ – ຫຼັງບໍລິການສ້ອມແປງ...

Learn more >