Quick Lane

ລະບົບແສງໄຟ

ພະນັກງານ ແລະ ນ່າຍຊ່າງສ້ອມແປງຂອງພວກເຮົາມີຄວາມສາມາດປ່ຽນໂຄມໄຟໜ້າລົດ, ໄຟທ້າຍລົດ ຫຼືໂຄມໄຟພາຍໃນຫ້ອງໂດຍສານຂອງທ່ານໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ. ພວກເຮົາມີການຊົດເຊີຍທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບລົດຂອງທ່ານ. ທ່ານຍັງຈະໄດ້ຮັບການກວດເຊັກລົດ ລະຫ່ວາງທີ່ທ່ານຢູ່ທີ່ນັ້ນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຮູ້ກຽ່ວການບໍາລຸງຮັກສາລົດທີ່ຈໍາເປັນໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າພາຍໃນ 15 ນາທີ.

Email: Sombath.b@laoquicklane.com
Tel: +856 21 263 999
Connect with Us: