Quick Lane

ລະບົບເກຍຄາດ

ຖ້າວ່ານໍ້າມັນເຄືອງຈັກລົດຂອງທ່ານແມ່ນເກົ່າແລະເປີເປື້ອນ ກໍຈະເກີດຄວາມເສຍຫາຍໜັກຕໍ່ລະບົບເຄື່ອງຈັກ ເຊິ່ງລົດຂອງທ່ານຈະເຂົ້າເກຍບໍ່ໄດ້ ແລະ ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ແຜນຄາດ, ຖ້າວ່າຕົວກອງເຄື່ອງຈັກຫາກອຸດຕັນ. ຫຼືທ່ານບໍ່ມີຄູ່ມື ຫຼື ເຄືອງຈັກອັດຕະໂນມັດ, ສູນຄວິກເລນເຮົາມີ ພະນັກງານແລະນ່າຍຊ່າງທີ່ມີປະສົມການພ້ອມທີ່ຈະໃຫ້ບໍລິການຕາມທີ່ທ່ານຕ້ອງການ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນການກວດການໍ້າມັນເຄື່ອງຈັກ ຫຼື ການປຽ່ນຖ່າຍນໍ້າມັນເຄື່ອງ.

Email: Sombath.b@laoquicklane.com
Tel: +856 21 263 999
Connect with Us: