Quick Lane

ການບໍາລຸງຮັກສາ ແລະ ປຽ່ນຖ່າຍນໍ້າມັນເຄື່ອງ

ທີ່ສູນຄິວກເລນ ຂອງພວກເຮົາມີຫຼາກຫຼາຍການບໍລິການໃນລາຄາທີເປັນກັນເອງ ແລະ ລວມທັງກວດເຊັກສະພາບລົດທຸກພາກສ່ວນຂອງໂຕລົດທ່ານເຊັ່ນ: ເຄື່ອງຈັກ,ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ, ລະບົບຂັບຂີ່, ຄຸນນະສົມບັດໄຟຟ້າ, ຢາງລົດ, ລໍ້ລົດ, ພວງມະໄລ, ລະບົບຊ່ວງລ້າງ, ທໍ່ອາຍເສຍ, ແລະ ເບຣກລົດ. ທາງໃນສະຖານທີ່ແລະນອກສະຖານທີ່ ນອກຈາກນີ້ທາງສູນຄິວກເລນຂອງພວກເຮົາຍັງມີບໍລິການປຽ່ນຖ່າຍນໍ້າມັນເຄື່ອງ, ໝໍ້ກອງນໍ້າມັນ, ໝໍ້ກອງອາກາດ, ສາຍຮັດນິລະໄພ, ທໍ່ສາຍເບກລົດ ທີຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານຂັບຂີລົດດ້ວຍຄວາມໝັນໃຈ.

Email: Sombath.b@laoquicklane.com
Tel: +856 21 263 999
Connect with Us: