Quick Lane

ລະບົບຊ່ວງລ່າງ

ອົງປະກອບຊ່ວງລ້າງຂອງລົດເລົ່ານີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ເຮັດໜ້າທີ່ຄັບເຄື່ອນທີ່ສະດວກສະບາຍ ແລະ ມ່ວນຊື່ນເທົ່ານັ້ນ – ພວກມັນຍັງໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອຊ່ວຍຮັກສາລົດ ຫຼືລົດບັນທຸກຂອງທ່ານໃຫ້ປອດໄພ. ໂດຍການຮັກສາການຊົງໂຕຍ່າງຖືກຕ້ອງເຮັດໃຫ້ທ່ານສາມາດຄວບຄຸມລົດຂອງທ່ານໃນຂະນະທີ່ລະບົບກັນສັນສະເທືອນ, ລວມທັງເຄື່ອງດູດຊັບແຮງກະແທກ ຫຼື ການເສີມເຫຼັກແໜມທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັນດີ ຈະຊ່ວຍຮອງຮັບນ້ຳໜັກລົດຂອງທ່ານ ແລະຊ່ວຍຮັກສາຢາງລົດໃຫ້ຍຶດເກາະກັບຖະໜົນໄດ້ດີໃນຂະນະທີ່ຂັບຂີ່. ເຂົ້າໄປທີ່ສູນຄວິກເລນ ຂອງພວກເຮົາມີນາຍຊ່າງໄວ້ບໍລິການທີ່ໄດ້ຜ່ານຝຶກອົບຮົມມາດຕະຖານໂຮງງານເຮັດໃຫ້ທ່ານໝັນໃຈວ່າລະບົບການຂັບຂີ່ຂອງລົດທ່ານເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

Email: Sombath.b@laoquicklane.com
Tel: +856 21 263 999
Connect with Us: