ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ແລະ ຂໍ້ມູນທາງດ້ານກົດໝາຍ

ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ

ຂໍ້ຜູກພັນໃນການຮັກສາຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ

ຄວາມເປັນສ່ວນຂອງທ່ານເປັນເລື່ອງສຳຄັນສຳລັບພວກເຮົາ,  ເພື່ອຮັກສາຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານພວກເຮົາຂໍອະທິບາຍກ່ຽວກັບຂໍ້ປະຕິບັດໃນຂໍ້ມູນອອນລາຍຂອງພວກເຮົາ ແລະ ສິ່ງທີ່ທ່ານສາມາດເຮັດໄດ້ກ່ຽວກັບແນວທາງການລວບລວມຂໍ້ມູນ ແລະ ການນຳໃຊ້. ນະໂຍບາຍນີ້ອາດຈະມີການປ່ຽນແປງເຊິ່ງພວກເຮົາຈະເກັບໜ້ານີ້ໄວ້ເພື່ອທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານຮັບຊາບຖ້າມີການປ່ຽນແປງ.

ຂໍ້ມູນທີ່ເຮົາລວບລວມ

ແຈ້ງການນີ້ໃຊ້ສະເພາະຂໍ້ມູນທີ່ລວບລວມ ຫຼື ສົ່ງໃນເວບໄຊຂອງ Lao Quick Lane

  • ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ: ເມື່ອທ່ານເຂົ້າມາຢ້ຽມຊົມເວບໄຊຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາກໍ່ຈະເກັບກຳຂໍ້ມູນທົ່ວໄປຂອງທ່ານ ລວມເຖິງຊື່ໂດເມນ, ຊື່ຂອງໜ້າເວບທີ່ທ່ານໃຊ້ເຂົ້າມາ ແລະ ເວລາໃນການໃຊ້ແຕ່ລະໃນແຕ່ລະໜ້າ.
  • ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ທ່ານເລືອກທີ່ຈະສົ່ງ, ທ່ານສາມາດເລືອກສົ່ງຄຳຖາມຜ່ານທາງອີເມວ, ການລົງທະບຽນໃຊ້ບໍລິການ, ຊື້ສິນຄ້າ ຫຼື ບໍລິການອອນລາຍຕ່າງໆ. ຖ້າທ່ານສົ່ງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວເພື່ອຈຸດປະສົງສະເພາະຂໍ້ມູນຂອງທ່ານກໍ່ຈະຖືກໃຊ້ສະເພາະຈຸດປະສົ່ງນັ້ນເທົ່ານັ້ນ.
ແນວທາງການໃຊ້ຂໍ້ມູນຂອງພວກເຮົາ

ພວກເຮົາໃຊ້ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປໃນກວດກາ ແລະ ປັບປຸງເວບໄຊຂອງພວກເຮົາ. ຂໍ້ມູນສະເພາະຂອງທ່ານຈະຖືກນຳໃຊ້ສະເພາະຈຸດປະສົ່ງນັ້ນເທົ່ານັ້ນ. ພວກເຮົາຈະບໍ່ແບ່ງປັນຂໍ້ມູນໃຫ້ກັບບຸກຄົນພາຍນອກ ຖ້າບໍ່ໄດ້ຮັບການຍິນຍອມຈາກທ່ານ. ຖ້າຫາກພວກເຮົາໃຊ້ຕົວແທນຂາຍ, ຜູ້ຮັບເໝົາ ຫຼື ບໍລິສັດ ທີ່ຈະໃຫ້ບໍລິການໃນນາມຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາຮັບປະກັນວ່າ ຂໍ້ມູນຂອງທ່ານຈະຖືກປົກປ້ອງໂດຍນະໂຍບາຍນີ້.
ພວກເຮົາຈະບໍ່ສົ່ງອີເມວຂີ້ເຫຍື້ອໃຫ້ທ່ານ ຫຼື ຜູ້ເຂົ້າໃຊ້ເວບຜູ້ອື່ນ. ພວກເຮົາຈະໃຊ້ອີເມວເພື່ອຕອບຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານ, ເພື່ອຢືນຢັນ ຜະລິດຕະພັນ ຫຼື ການບໍລິການ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນສື່ອື່ນໆທີ່ທ່ານຍອມຮັບ.
ທ່ານສາມາດແຈ້ງພວກເຮົາຖ້າທ່ານບໍ່ຕ້ອງການທີ່ຈະຮັບຂໍ້ມູນຈາກເຮົາ ຫຼື ທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະລຶບຂໍ້ມູນຂອງທ່ານອອກ.

ຂໍ້ຜູກພັນໃນການຮັກສາຂໍ້ມູນ

ເພື່ອປ້ອງກັນການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ຮັກສາຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນ ແລະ ຮັບປະກັນການໃຊ້ງານທີ່ຖືກຕ້ອງ, ພວກເຮົາເກັບຮັກສາໄວ້ໃນສະຖານທີ່ທີ່ປອດໄພ, ເໝາະສົມ ແລະ ການຮັກສາຂໍ້ມູນທີ່ລວບລວມໄວ້ທາງອອນລາຍ.
ການເຊື່ອມຕໍ່

ເນື້ອຫາຂອງເວບໄຊນີ້ມີການເຊື່ອມຕໍ່ໄປຫາເວບໄຊອື່ນ, ໂປດຊາບວ່າຖ້າທ່ານຄລິກໜຶ່ງໃນການເຊື່ອມຕໍ່ເຫຼົ່ານີ້ ທ່ານກໍ່ຈະຍ້າຍໄປຫາເວບໄຊອື່ນ. ພວກເຮົາຂໍແນະນຳໃຫ້ທ່ານອ່ານນະໂຍບາຍຂອງເວບໄຊເຫຼົ່ານີ້ ເພາະວ່ານະໂຍບາຍອາດຈະແຕກຕ່າງຈາກພວກເຮົາ.

ວິທີການແກ້ໄຂຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ

ທ່ານສາມາດແກ້ໄຂຂໍ້ຜິດພາດໃນຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນຂອງທ່ານ ໂດຍການສົ່ງຄຳຂໍໄປທີ່ contact@laoquicklane.com ເພື່ອປົກປ້ອງຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ແລະ ຄວາມປອດໄພ, ພວກເຮົາຈະໃຊ້ຂັ້ນຕອນທີ່ເໝາະສົມໃນການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງກ່ອນຈະທຳການແກ້ໄຂ.


ຂໍ້ມູນທາງດ້ານກົດໝາຍ

ເວບໄຊນີ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍ ກຸ່ມການຕະຫຼາດ ແລະ ຄວບຄຸມໂດຍ Lao Quick Lane.

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ເນື້ອໃນ

Lao Quick Lane ລວບລວມເນື້ອຫາໃນເວບໄຊນີ້ ດ້ວຍການເບິ່ງແຍງທີ່ດີ ແລະ ມອບຄວາມໝັ້ນໃຈວ່າຈະມີການປັບປຸງຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີ. Lao Quick Lane ບໍ່ສາມາດຮັບປະກັນໄດ້ວ່າ ຂໍ້ມູນໃນເວບໄຊນີ້ ຈະຖືກຕ້ອງຕາມວັນ ແລະ ເວລາ, ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ຄົບຖ້ວນ ຫຼື ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ.

ເນື້ອຫາໃນທີ່ນີ້ແມ່ນບໍ່ຜູກພັນ, ຈຸດປະສົງແມ່ນຂໍ້ມູນທົ່ວໄປເທົ່ານັ້ນ ແລະ ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ແທນລາຍລະອຽດໃນການຕັດສິນໃຈຊື້. ຄຸນສົມບັດທາງດ້ານເທກນິກ ແລະ ລາຍລະອຽດຂອງຜະລິດຕະພັນແມ່ນອະທິບາຍໄວ້ເປັນຕົວຢ່າງເທົ່ານັ້ນ.ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງ, ເຊັ່ນວ່າຄຸນສົມບັດ ແລະ ລາຍລະອຽດອາດຈະແຕກຕ່າງກັນໃນແຕ່ລະປະເທດ. ພວກເຮົາຂໍສະຫງວນສິດໃນການປ່ຽນແປງໄດ້ທຸກເວລາ. ຕາມວັນເວລາ ແລະ ຂໍ້ມູນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງຄຸນສົມບັດທາງເຕັກນິກ, ລາຍລະອຽດ ແລະ ລັກສະນະຂອງຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາແມ່ນຈະໄດ້ຮັບໂດຍກົງຈາກ Lao Quick Lane ຕາມສົມຄວນ.

ການເຊື່ອມຕໍ່ຈາກພາຍນອກ

ເບິ່ງຈາກໜ້າເວບທີ່ເຮົາເຫັນຂອງບຸກຄົນທີ່ສາມ, ພວກເຮົາຍອມຮັບວ່າບໍ່ມີການຕອບສະໜອງສຳຫຼັບເນື້ອຫາຂອງເວບເພຈເຫຼົ່ານີ້. ເມື່ອທ່ານເປີດໃຊ້ງານການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ທ່ານບໍ່ສາມາດເຂົ້າຫາຂໍ້ມູນອິນເຕີເນດຂອງ Lao Quick Lane. ໃນກໍລະນີທີ່ເຮົາເປີດໜ້າອິນເຕີເນດຂອງຂອງບຸກຄົນທີ່ສາມ, ພວກເຮົາຍອມຮັບວ່າບໍ່ມີການຕອບສະໜອງສຳຫຼັບເນື້ອຫາຂອງເວບເພຈເຫຼົ້ານີ້. ເມື່ອທ່ານເປີດໃຊ້ງານການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ທ່ານບໍ່ສາມາດເຂົ້າຫາຂໍ້ມູນອິນເຕີເນດຂອງ Lao Quick Lane. ເນື້ອຫາເວບເພຈຂອງບຸກຄົນທີ່ສາມອາດຈະຖືກຄວບຄຸມໂດຍຂໍ້ບັງຄັບທີ່ແຕກຕ່າງ, ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງໃນສ່ວນທີ່ກ່ຽວການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນ.

ສິດໃນຊັບສິນ

ຜະລິດຕະພັນ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ແລະ / ຫຼື ຂັ້ນຕອນທີ່ອະທິບາຍໄວ້ໃນເວບໄຊ ອາດຈະເປັນສິດທາງດ້ານຊັບສິນທາງລິຂະສິດໂດຍ Lao Quick Lane ຫຼື ບຸກຄົນທີສາມ. ເນື້ອໃນໃນທີ່ນີ້ ທີ່ຈະບໍ່ສາມາດອ້າງສິດວ່າເປັນຂອງທ່ານ ບໍ່ວ່າຈະໃນກໍລະນີໃດໆ. ບໍ່ວ່າຈະໂດຍຄວາມໝາຍ, ກົດໝາຍ ຫຼື ຢ່າງອື່ນໃດ, ໃບອານຸຍາດ, ຊື່ ຫຼື ກຳມະສິດໃດໆ ເປັນຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງ Lao Quick Lane ຫຼື ບຸກຄົນທີສາມ.

ຂໍ້ມູນດ້ານລິຂະສິດ

ລິຂະສິດ 2014 Quick Lane ສະຫງວນສິດ ໃນເນື້ອຫາ ແລະ ໂຄງສ້າງຂອງ Lao Quick Lane ທາງໜ້າອິນເຕີເນັດ ແມ່ນຖືກປົກປ້ອງຈາກລິຂະສິດ. ການເຮັດສຳເນົາຂໍ້ມູນ ຫຼື ຂໍ້ມູນໃນດ້ານຕ່າງໆ ຫຼື ຮູບແບບການໃຊ້ຂໍ້ຄວາມ, ສ່ວນຂອງຂໍ້ຄວາມ ຫຼື ຮູບພາບຕ້ອງໄດ້ຮັບການອານຸຍາດຈາກ Lao Quick Lane ກ່ອນ.

ການຄຸ້ມຄອງເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ

ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ແລະ ໂລໂກ້ເປັນຊັບສິນຂອງ Lao Quick Lane  ແລະ ບໍລິສັດໃນເຄືອ. ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ Lao Quick Lane ຊື່ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ຊື່ຄຸນສົມບັດ ແມ່ນຈະຖືກໃຊ້ສະເພາະແຕ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ Lao Quick Lane. ກະລຸນາຕິດຕໍ່ພວກເຮົາຫາກທ່ານມີບັນຫາ ຫຼື ຂໍ້ຂອງໃຈໃດໆທີ່ contact@laoquicklane.com