ວິທີການຢືດອາຍຸການໃຊ້ງານໝໍ້ໄຟລົດ ໃຫ້ຍາວນານຂຶ້ນ

ໜໍ້ໄຟລົດຂອງທ່ານບໍ່ພຽງແຕ່ນຳໃຊ້ເພື່ອຕິດເຄື່ອງຈັກລົດເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ມັນຍັງມີໜ້າທີ່ຄວບຄຸມລະບົບໄຟໃນລົດຂອງທ່ານອີກດ້ວຍ ເພື່ອໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າ ໝໍ້ໄຟລົດຂອງທ່ານຈະມີອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ຍາວນານກວ່າ ແລະ ເຮັດໜ້າທີ່ໆຖືກຕ້ອງ ມັນແມ່ນສິ່ງສຳຄັນທີ່ຕ້ອງກວດກາ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີ.

ນີ້ແມນບາງຂັ້ນຕອນການຮັກສາໝໍ້ໄຟລົດຂອງທ່ານໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາບດີຢູ່ສະເໝີ:
  1. ໝໍ້ໄຟລົດໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ລະດັບໄຟຈະຄ່ອຍໝົດລົງ ແລະ ມີການສາກໄຟເພີ່ມເຕີມ ຫຼື ມີການເຊື່ອມສະພາບ ເຊິ່ງເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ສາມາດຫຼີກລ່ຽງໄດ້, ສະນັ້ນ ການກວດຢ່າງເປັນປະຈຳຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນ. ທ່ານຈົ່ງຄຳນຶງວ່າ ຍິ່ງທ່ານເປີດລະບົບໄຟອື່ນໆໄວ້ຫຼາຍເທົ່າໃດ ໝໍ້ໄຟລົດຂອງທ່ານກໍ່ຈະໝົດໄວຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ.
  2. ເມື່ອທ່ານສາກໝໍ້ໄຟ ທ່ານບໍ່ຄວນສາກໃນອັດຕາທີ່ສູງ ຫຼື ຕໍ່າເກີນໄປ ບໍ່ສະນັ້ນ ໝໍ້ໄຟອາດຈະສາກຢ່າງເຕັມທີ່ ແລະ ຈະເຮັດໃຫ້ໝໍ້ໄຟເຊື່ອມຄຸນນະພາບລົງ.
  3. ຫຼີກລ່ຽງການເປີດໝໍ້ໄຟໃນບ່ອນທີ່ມີຄວາມຮ້ອນສູງ ຫຼືໃຊ້ໝໍ້ໄຟຈົນມີຄວາມຮ້ອນສູງເກີນໄປ, ສິ່ງນີ້ມັນຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການເສຍຫາຍທາງຂົ້ວບວກ ແລະ ສາຍສະນວນ ດ້ວຍເຫດນີ້ ຈຶ່ງມີການຫຼຸດຜ່ອນການຊັກນຳໄຟຟ້າ ແລະ ຈະເຮັດໃຫ້ລະດັບໄຟຟ້າອ່ອນລົງ ແລະ ຍັງເຮັດໃຫ້ໝໍ້ໄຟເສຍຫາຍໄດ້.