ວິທີການປ່ຽນຢາງສຳຮອງ

ບັນຫາຢາງລົດຮົ່ວ ແມ່ນອຸປະສັກທີ່ໃຫ່ຍທີ່ສຸດສຳລັບການເດີນທາງຕາມທ້ອງຖະໜົນ ຖ້າຫາກວ່າທ່ານບໍ່ມີໂທລະສັບມືຖື ເພື່ອຈະໂທຫາລົດລາກ ຫຼື ບໍ່ສາມາດລໍຖ້າໄດ້, ດ້ານລຸ່ມນີ້ຄືສິ່ງທີ່ທ່ານສາມາດປະຕິບັດໄດ້:

  1. ນຳເອົາຢາງສຳຮອງ ແລະ ເຄື່ອງມືສ້ອມແປງອອກມາຈາກພາຫະນະຂອງທ່ານ ພ້ອມກວດກາລະດັບລົມຂອງຢາງສຳຮອງ – ຖ້າມີລົມໜ້ອຍເກີນໄປ, ທ່ານຈະຕ້ອງຫາສະຖານທີ່ ທີ່ທ່ານສາມາດຕື່ມລົມໃສ່ ຫຼື ໂທຫາລົດລາກ.
  2. ໃນກະເປົາເຄື່ອງມືຂອງທ່ານ ຄວນຈະປະກອບດ້ວຍອຸປະກອນໃນການຈອດຢາງ ໂດຍຂາດບໍ່ໄດ້ແມ່ນອຸປະກອນທີ່ຈະຫັນນັອດອອກ ແຕ່ຖ້າທ່ານຕ້ອງໃຊ້ແຮງງັດຫຼາຍ ທ່ານຄວນປະຕິບັດໃນຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ.
  3. ເອົາໄມ້ ຫຼືກ້ອນຫີນມາຕັນ ຫຼື ຖ່ວງຢາງລົດຂ້າງອື່ນໆໄວ້ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ລົດໄຫຼ.
  4. ໃຊ້ແມ່ແຮງຍົກລົດໃນດ້ານທີ່ຮົ່ວຂຶ້ນ ໃນລະດັບທີ່ຫ່າງຈາກໜ້າພື້ນພຽງພໍທີ່ຈະເອົາຢາງສຳຮອງໃສ່ ແຕ່ບໍ່ຄວນຍົກສູງເກີນໄປ.
  5. ຖ້າທ່ານຫັນນັອດອອກແລ້ວ ແມ່ນໃຫ້ທ່ານດຶງຢາງລົດທີ່ຮົ່ວອອກ.
  6. ນຳເອົາຢາງສຳຮອງເຂົ້າໃສ່ແທນທີ່.
  7. ເອົານັອດໃສ່ ແຕ່ບໍ່ຟ້າວຫັນນັອດໃຫ້ແໜ້ນເທື່ອ.
  8. ຫຼຸດລະດັບຄວາມສູງລົງດ້ວຍແມ່ແຮງ.
  9. ຈາກນັ້ນ ໃຫ້ຫັນນັອດເຂົ້າໃຫ້ແໜ້ນ ແຕ່ຫຼັງຈາກໃຫ້ຫັນເຂົ້າໜ້ອຍໜຶ່ງ ແມ່ນໃຫ້ທ່ານປ່ຽນໄປຫັນນັອດອື່ນ ໂດຍໝູນຕາມຮອບຂອງເຂັມໂມງ ເພື່ອໃຫ້ນັອດແໜ້ນຂຶ້ນເທື່ອລະນັອດ ເຊິ່ງທ່ານຈະຕ້ອງເຮັດຂັ້ນຕອນນີ້ຊ້ຳໆກັນ ຈົນກວ່າຈະຮັບປະກັນວ່ານັອດແໜ້ນພຽງພໍ  ແລະ ປອດໄພແລ້ວ.
  10. ສຸດທ້າຍ ແມ່ນໃຫ້ທ່ານນຳລົດເຂົ້າມາໃຊ້ບໍລິການທີ່ ຄວິກເລນ ເພື່ອປ່ຽນຢາງລົດໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້. ຖ້າທ່ານຕ້ອງໄດ້ນຳໃຊ້ຕາມເສັ້ນທາງໃຫ່ຍ ໃຫ້ທ່ານຂັບຂີ່ບໍ່ເກີນ 55 mph (ໄມຕໍ່ຊົ່ວໂມງ) ແລະ ເປີດໄຟສັນຍານຂໍທາງ. ໂດຍຢາງສຳຮອງສ່ວນຫຼາຍແມ່ນບໍ່ໄດ້ອອກແບບເພື່ອຮອງຮັບຄວາມໄວສູງໃນໄລຍະເວລາທີ່ຍາວນານໄດ້.